Informacje o projekach

Okres realizacji projektów: 01.08.2016 r. – 31.09.2019 r.
Wartość dofinansowania:

Projekty realizowane w partnerstwie: 

Formy wsparcia:

W ramach w/w projektów oferujemy bezpłatnie m.in.:

PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ, w tym spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, CIS, KIS, ZAZ, WTZ i innym:

OSOBOM FIZYCZNYM chcącym założyć podmiot ekonomii społecznej:

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W TYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 

Szczegółowe informacje formach wsparcia oferowanych w ramach w/w projektów widoczne są po wybraniu subregionu właściwego dla adresu zamieszkania/siedziby/filii/oddziału podmiotu.