Szkolenia i doradztwo „Menedżer Ekonomii Społecznej”

 

Zapraszamy na ostatnią dodatkową edycję bezpłatnego szkolenia:
 
„Menedżer ekonomii społecznej”
 
z możliwością uzyskania zaświadczenia ukończenia studiów podyplomowych!!!

 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Punkcie Wsparcia ES (budynek WSPiM w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. 11, tel.: +48 32 623 38 78) do dnia 15 czerwca 2014 roku.
 
Zajęcia odbywają się w Chrzanowie w okresie wrzesień – grudzień 2014 roku.

Regulamin uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na:
http://mowes.tozch.edu.pl/mowes/szkolenia-i-doradztwo-menedzer-ekonomii-spolecznej/
 
Uczestnikami szkoleń mogą być tylko przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ZAZ, WTZ i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu zachodniego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświecimski, wadowicki)
 
Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy

podmioty ekonomii społecznej
z Małopolski

do udziału w szkoleniu
„Menedżer Ekonomii Społecznej”

Oferujemy w ramach projektu:

150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu:

prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat.

Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa.

Wizyta studyjna we wzorcowym podmiocie ekonomii społecznej.

 Rekrutację prowadzą Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Termin rekrutacji: 15.07.2014r.

Regulamin uczestnictwa MES

Deklaracja uczestnictwa osoby fizycznej

Zał. 1 Formularz zgłoszenia podmiotu

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa podmiotu

Zał. 3 Oświadczenie uczestnika – dane osobowe

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika – pomoc de minimis

Zał. 5 Oświadczenie o przeznaczeniu pomocy de minimis

Zał. 6 Formularz informacji

Zał. 7 Deklaracja współpracy podmiotu

Zał. 8 Umowa

Zał. 9 Oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami