Źródła finansowania PES

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PES i PS

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej i od tego tygodnia przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). 


Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.

Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in. organizacje, instytucje i stowarzyszenia (dokładne informacje na temat podmiotów, które mogą wziąć udział w konkursie znajdują się w regulaminie). Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:

 • Nauka i rozwój,
 • Edukacja i sport,
 • Kultura,
 • Inicjatywa społeczna.

W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów.
Wnioski o dofinansowanie projektów można zgłaszać do 21 kwietnia br. Laureatów wyłoni jury konkursowe w maju.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.wspieramyrozwoj.cedrob.com.pl


O 30 000 zł będą rywalizować organizacje z całej Polski, podejmujące działania w zakresie aktywizacji osób starszych. Konkurs, którego organizatorem jest Grupa Adamed ma na celu zwrócenie uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów. Motywacją do jego stworzenia była potrzeba wyróżnienie tych instytucji, które inicjują i realizują projekty z myślą właśnie o osobach starszych.

Kto może aplikować

Konkurs „Adamed dla Seniora” ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów, które aktywnie działają na rzecz osób starszych lub tych, których celem statutowym jest prowadzenie działań na rzecz seniorów. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie na stronie adamed.com.pl/adamed-dla-seniora.

Prosta forma zgłoszeń

Aby wziąć udział w konkursie „Adamed dla Seniorów” wystarczy zgłosić projekt realizowanej lub planowanej inicjatywny, poprzez: pocztę tradycyjną, elektroniczną lub formularz dostępny na stronie adamed.com.pl/adamed-dla-seniora. Pomysły przyjmowane są od 23 stycznia do 23 czerwca 2017 roku.

Łatwe zasady konkursowe

Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać: dane organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz seniorów oraz opis aktywności na jaką przeznaczyłby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia. Jedna organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje.

Pod uwagę Jury będzie brało takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Trzy zwycięskie inicjatywy ogłoszone zostaną 13 września. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze trzy najlepsze inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie w kwocie po 10 000 zł każda.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza drugi nabór do programu „Partnerstwo dla książki”. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań:

 1. prowadzeniu szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
 2. prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
 3. prowadzeniu szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy;
 4. promocji księgarń stacjonarnych i prowadzenia przez nie działań animujących czytelnictwo.

Więcej na: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/partnerstwo-dla-ksiazki.php


Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie. Każdy wnioskodawca ma szansę otrzymać do 6 tys. złotych.
Lista ośrodków i gmin objętych programem znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza drugi nabór do programu ” Partnerstwo dla książki”. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.
Więcej na: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/partnerstwo-dla-ksiazki.php 

100 tysięcy złotych – tyle przeznaczył zarząd województwa małopolskiego  na promocję, popularyzację i rozwój wolontariatu w Małopolsce w 2017 roku. Ruszył właśnie otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań. Termin składania ofert mija 30 marca.

Adresatem konkursu są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

 • popularyzacji idei wolontariatu;
 • zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
 • stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat;
 • profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji);
 • promocji wolontariatu pracowniczego.

Więcej na: http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1299942,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html


Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać do 6 marca 2017 r.

Zadania realizowane w ramach konkursu
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
3) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:
• zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
• promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
• promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
• przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
• niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:
• inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób de faworyzowanych;
• promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
• integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 6 marca 2017 roku.

Szczegóły na: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1966,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html


Rusza finansowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. TISE uruchomiło nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy!


Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wysokości dotacji.

Na realizację programu z budżetu państwa w 2017 roku przeznaczono 40 mln zł.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/

Szczegóły na: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020–edycja-2017/


 

W związku z ogłoszeniem o konkursie z dnia 6 września 2016 r. na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017.

 

Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

 

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach:

Priorytetu 3. Aktywni Obywatele

Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 – Konkurs Ogólny)

 

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

 

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

 

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

Więcej na: http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3921.html


Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,8157,7-7-mln-zl-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html