Aktualności

Subregion Tarnowski – Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego / utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym »

29/06/2018

Poniżej publikujemy listę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej:

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej liczbie punktacji do momentu wyczerpania 80% środków alokowanych na dany nabór. Pozostałe 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie formalnej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych, powołanej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu MOWES Subregion Sądecki »

29/06/2018

WNIOSKI PODMIOTÓW NOWOTWORZONYCH I PRZEKSZTAŁCAJĄCYCH SIĘ

Wnioski poprawne formalnie:

 • 1 / WF / TOZCH / II /SS / 03 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej
 • 2 / WF / TOZCH / II /SS / 01 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej
 • 3 / WF / TOZCH / II /SS / 02 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej

WNIOSKI PODMIOTÓW ISTNIEJĄCYCH, TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY

Wnioski poprawne formalnie:

 • 1 / WF / TOZCH / II /SS / 05 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej
 • 2 / WF / TOZCH / II /SS / 06 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej
 • 3 / WF / TOZCH / II /SS / 07 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej
 • 4 / WF / TOZCH / II /SS / 08 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej
 • 5 / WF / TOZCH / II /SS / 09 – Wniosek poprawny formalnie – skierowany do oceny merytorycznej

Subregion Podhalański – Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego / utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym »

26/06/2018

Poniżej publikujemy listę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej:

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej liczbie punktacji do momentu wyczerpania 80% środków alokowanych na dany nabór. Pozostałe 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – SUBREGION SĄDECKI »

26/06/2018

Przedłuża się czas naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla grup, które brały udział w III edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją do dnia 27 czerwca 2018 r.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać do dnia 27 czerwca 2018 roku o godz. 14.00

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 4.

Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

12/06/2018

Uczestnikami/-czkami uprawnionymi do udziału we wsparciu szkoleniowym są osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie powiatów: nowotarski, suski, tatrzański.
Rekrutacja Uczestników/-czek dokonywana będzie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. kobieta (+7 pkt.),
 2. osoba zamieszkująca tereny wiejskie (+7 pkt.),
 3. osoba z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną (+10 pkt.),
 4. osoba z niepełnosprawnością sprężynową/intelektualną/osoba z zaburzeniami psychicznymi (+10 pkt.),
 5. osoba bezrobotna/bierna zawodowo (+10 pkt.),
 6. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (+10 pkt.),
 7. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu (+10 pkt.),
 8. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacja obszarów zdegradowanych, które korzystały z projektów 9.1.1, 9.1.2 wymagających większego wsparcia (+10 pkt.),
 9. mężczyzna (+5 pkt.).

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 13.06.2018r. do 27.06.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739. Liczba miejsc ograniczona!

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES – 8 godz.
 2. Księgowość i sprawozdawczość finansowa w PES – 8 godz.
 3. Formy promocji i pozyskiwanie sponsorów/ funduszy – 8 godz.
 4. Efektywna komunikacja i budowanie zespołu – 8 godz.

Szkolenie odbywać się będzie w biurze Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój.
W zależności od potrzeb grupy organizacja szkoleń jest możliwa popołudniami w dni robocze bądź w systemie weekendowym.
Przewidywany początek szkoleń to koniec czerwca/początek lipca.
Uczestnicy będą mieć zapewnione w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz catering.
Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania: