Aktualności

Subregion Tarnowski – Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego / utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym »

30/07/2018

Poniżej publikujemy listę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej:

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej liczbie punktacji do momentu wyczerpania 80% środków alokowanych na dany nabór. Pozostałe 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.

Rekrutacja na szkolenia zawodowe – MOWES Subregion Podhalański »

26/07/2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla przedstawicieli PES

realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenia zawodowe.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego. Oferta jest skierowana dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, które pragną się ekonomizować. Maksymalna liczba osób kierowanych z danego podmiotu to 3. Średnia liczba godzin dydaktycznych to minimum 60. Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 30.07.2018r. do 14.08.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739wew 32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania:

Termin nadsyłania wniosków grantowych w Subregionie Podhalańskim został przedłużony »

25/07/2018

Termin składania wniosków grantowych w Subregionie Podhalańskim został przedłużony do 31.07.2018 do godziny 12:00 (w południe).

Termin nadsyłania wniosków grantowych w Subregionie Tarnowskim został przedłużony »

25/07/2018

Termin składania wniosków grantowych w Subregionie Tarnowskim został przedłużony do 31.07.2018 do godziny 12:00 (w południe).

REKRUTACJA NA USŁUGI MARKETINGOWE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI” »

24/07/2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi marketingowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Usługi marketingowe obejmują przedmioty podane w cenniku, kwota wsparcia wynosi 2500 zł brutto dla jednego podmiotu.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 24.07.2018 r. do 27.07.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową:a.rodak@fundacjatarnowskiego. pl

Formularz zgłoszeniowy – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony – dla podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

REKRUTACJA NA USŁUGI KSIĘGOWE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI” »

24/07/2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi księgowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Zakres usług księgowych:

 1. Ewidencji środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.),
 2. Ewidencji obrotu gotówkowego (kasa, bank),
 3. Ewidencji rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych i innych,
 4. Ewidencji magazynowej,
 5. Prowadzenia Zakładowego Planu Kont,
 6. Ewidencji wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia,
 7. Ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży,
 8. Ewidencji funduszy i rozliczenie wyniku finansowego,
 9. Ewidencji i rozliczania kosztów projektów (w tym przygotowanie wniosków o płatność),
 10. Ewidencji przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych,
 11. Rozliczania dotacji,
 12. Prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 13. Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do US, ZUS, Urzędu Miasta, itp.,
 14. Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 15. Prowadzenie korespondencji w sprawach korekt, ustalania sald, wyjaśniania różnic, itp.,
 16. Weryfikacja Polityki Rachunkowości Podmiotu,
 17. Rozliczeń podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatki lokalne np. od nieruchomości),
 18. Przygotowania sprawozdania finansowego rocznego,
 19. Doradztwa w wyżej wymienionym zakresie.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 24.07.2018 r. do 27.07.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową:a.rodak@fundacjatarnowskiego.pl

Formularz zgłoszeniowy – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony – dla podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Liczba usług księgowych ograniczona – 10 zakwalifikowanych PES otrzyma wsparcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Tarnowski »

20/07/2018

Grupa, która brała udział w IV edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją może w dniach 23-27.07.2018 składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami. Termin rozpoczęcia naboru: 23 lipca 2018 roku o godz. 08:00 Termin zakończenia naboru: 27 lipca  <wbr />2018 roku o godz. 14.00 Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Tarnowie, ul. Św. Anny 5. Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Załączniki: