Aktualności

„REKRUTACJA NA USŁUGI AUDYTU DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI” »

16/10/2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi audytu w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Obszary tematyczne audytów:

a) Obszar audytu finansowego ma obejmować sprawdzenie czy:

1) organizacja posiada opracowaną politykę rachunkowości – czy była aktualizowana i kiedy,

2) organizacja posiada zatwierdzony plan kont, adekwatny do potrzeb zarządczych, z wyodrębnieniem konta:

– kosztów administracyjnych,

– kosztów działalności statutowej w podziale na odpłatną i nieopłatną,

3) organizacja posiada wyodrębnione konta przychodów w podziale na rodzaje prowadzonej działalności,

4) dokonywana jest kontrola dokumentów księgowych,

5) przeprowadzane są cykliczne i systematyczne inwentaryzacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający przygotowywanie sprawozdań finansowych,

7) organizacja sporządza sprawozdanie finansowe i przekazuje je zgodnie z kalendarzem odpowiednim organom,

8) osoba prowadząca księgi ma odpowiednie kwalifikacje? Czy zna specyfikę organizacji?

9) zarząd uzgadnia decyzje finansowe z księgowym,

10) zarząd organizacji ma świadomość obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości?

b) Obszar audytu prawnego ma obejmować sprawdzenie czy:

1) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności statutowej,

2) organizacja posiada szczegółowe uregulowania w zakresie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności projektowej, czy są one zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w realizowanych projektach,

3) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie powierzonych zadań poszczególnym członkom zarządu,

4) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie reprezentacji
i upoważnień do podpisywania dokumentów,

5) organizacja posiada własne/opracowane przez siebie i na własne potrzeby wzory umów do wykorzystania,

6) organizacja korzysta z pomocy/konsultacji prawnika przy tworzeniu umów,

7) organizacja posiada dostęp i korzysta z „bazy wiedzy”, np. strony internetowej Sejmu, programu „Lex”, innych wiarygodnych i aktualizowanych źródeł,

8) w organizacji funkcjonują już standardy w obszarach działalności statutowej i administracyjnej,

9) w organizacji były podejmowane próby wprowadzenia ogólnie obowiązujących procedur, a jeżeli tak to z jakim skutkiem,

10) organizacja posiada ściśle określony tryb i formę rejestracji nowych procedur,

11) organizacja posiada profesjonalnie funkcjonujący, sprawdzony system ewidencji i archiwizacji dokumentów?

c) Obszar audytu biznesowego ma obejmować:

1) sprawdzenie czy w organizacji są przyjęte roczne lub wieloletnie programy/strategie,

2) sprawdzenie czy organizacja dysponuje raportami, badaniami, opracowaniami związanymi diagnozą prowadzonej działalności,

3) rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych PES,

4) opracowanie biznes planu,

5) skuteczne wsparcie dla PES w procesie pozyskiwania finansowego zwrotnego,

6) opracowanie planu naprawczego dla PES,

7) doradztwo w zakresie planu strategicznego, tworzenie planu rozwoju i /lub koncepcja zwiększenia wolumenu sprzedaży,

8) wsparcie podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

d) Obszar audytu marketingowego ma obejmować:

1) rewizję planu marketingowego,

2) rewizję misji podmiotu,

3) rewizję celów strategicznych i kluczowych zadań,

4) koordynację instrumentów marketingowych,

5) zgodność form organizacyjnych z celami,

6) organizację marketingu,

7) wydajność i rentowność marketingu.

Celem każdego z audytów będzie rozwój i wzmocnienie Podmiotu Ekonomii Społecznej pod kątem oczekiwanej stabilizacji finansowej i rynkowej. Usługa audytu ma sprawdzić poziom Podmiotu Ekonomii Społecznej do ekonomizacji poprzez weryfikację dokumentacji finansowej i istniejących procedur. Efektem przeprowadzonego audytu ma być plan wprowadzenia rozwiązań, które pomogą poszczególnym Podmiotom Ekonomii Społecznej założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową lub zatrudnić personel. Poszczególne audyty mają wskazywać wprowadzenie koniecznych procedur do efektywnego funkcjonowania oraz podniesienie przychodów.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 16.10.2018 r. do 23.10.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: a.rodak@fundacjatarnowskiego. pl

Formularz zgłoszeniowy – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony – dla podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Liczba audytów ograniczona – 15 zakwalifikowanych PES otrzyma wsparcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

REKRUTACJA NA USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI” »

15/10/2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi doradcze biznesowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Zakres usług doradczych:

1)   wspieranie danego PES/PS w: procesie budowania powiązań kooperacyjnych, poszukiwaniu partnerów biznesowych, identyfikacji nisz rynkowych, zbierania danych i ofert istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez PES/PS działalności, w tym prowadzenie w ich imieniu spotkań biznesowych
z potencjalnymi kontrahentami;

2)   pozyskanie w okresie trwałości Projektu, co najmniej dwóch kontrahentów dla PES/PS, którego wsparcie doradcy biznesowemu zlecił Zamawiający, z uwzględnieniem profilu działalności danego PES/PS oraz doprowadzenie do formalnego nawiązania tej współpracy
(np. w formie umowy precyzującej zakres współpracy, zlecenia);

3)   prowadzenie dla danego PES/PS negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem, interesariuszami, instytucjami finansującymi, w tym udział w m.in. 5 spotkaniach danego PES/PS oraz przygotowanie co najmniej 3 ofert biznesowych dla danego PES/PS w okresie 12 m-cy od dnia założenia PS;

4)   wspieranie osób lub grup założycielskich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w formie PES/PS w opracowaniu biznesplanów niezbędnych do uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności w ramach środków pochodzących z EFS;

5)   wspieranie PES/PS zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy, w tym wsparcie
w przygotowaniu biznesplanów związanych z utworzeniem miejsca pracy w PES/PS;

6)   opracowanie dla każdego PES/PS, utworzonego w ramach Projektu co najmniej
2 biznesplanów/studiów wykonalności dla planowanych przez PES/PS inwestycji;

7)   przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ubiegania się przez dany PES/PS o dofinansowanie jego działalności przy wsparciu instrumentów zwrotnych np. pożyczki, poręczenia (doradca biznesowy będzie realizował swoje obowiązki, w toku całego procesu ubiegania się o przedmiotowe wsparcie tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do momentu podpisania umowy o udzielenie wsparcia, w tym także będzie odpowiedzialny za kontrolę procesu wydatkowania/przeznaczenia otrzymanego przez dany PES/PS wsparcia przez cały okres realizacji wsparcia);

8)   opracowywania planów naprawczych dla danych PES/PS i pomoc w ich wdrożeniu;

9)   wyszukiwanie przetargów na potrzeby danego PES/PS, w tym także przygotowywanie dokumentacji przetargowej na potrzeby danego PES/PS;

10) przygotowywanie kalkulacji związanych z wprowadzaniem przez dany PES/PS nowych produktów lub usług;

11) przygotowywanie i pomoc we wdrożeniu strategii marketingowej danego PES/PS;

12) opracowanie portfolio dla każdego PES/PS utworzonego w ramach Projektu, w tym konsultacja marketingowa;

13) wsparcie danego PES/PS w przygotowaniu do spotkania z potencjalnymi kontrahentem, w tym także udział w tych spotkaniach;

14) prowadzenie w imieniu danego PES/PS negocjacji z kontrahentami w sytuacjach problemowych;

15) przygotowywanie analiz rynku, nisz rynkowych na potrzeby danego PES/PS;

16) wsparcie danego PES/PS w tworzeniu polityki rachunkowości, prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

17) wsparcie danego PES/PS w prowadzeniu dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym także pomoc
w tworzeniu i archiwizowaniu umów, dokumentacji, rachunków itp.;

18) wsparcie danego PES/PS w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznej struktury organizacyjnej danego PES/PS;

19) wsparcie danego PES/PS w zakresie podziału zadań między pracownikami danego PES/PS;

20) analizę ryzyka dla danego PES/PS związanego z m.in. utrzymaniem płynności finansowej, stabilności zatrudnienia, pozyskiwania kontrahentów, rozszerzeniem profilu działalności oraz przygotowywanie propozycji działań zaradczych mających ograniczyć ryzyko;

21) przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji dotyczącej współpracy z kontrahentami
z uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających dany PES/PS przed ryzykiem związanym z danym przedsięwzięciem,

22) identyfikacja potrzeb i problemów biznesowych PES/PS, w tym także pomoc w ich rozwiązywaniu,

23) przygotowywanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o potrzeby klientów oraz prowadzenie jego bieżącej oceny,

24) doradztwo na rzecz PES/PS w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju, strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

25) tworzenie koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży dla danego PES/PS i pomoc w jej wdrożeniu oraz tworzenie koncepcji polityki cenowej dla danego PES/PS;

26) dokonywanie oceny stopnia i jakości realizacji poszczególnych planów i strategii opracowywanych dla danego PES/PS w tym także stały monitoring przebiegu wdrażania strategii i planów w danym PES/PS;

27) budowanie współpracy na rzecz rozwoju danego PES/PS z instytucjami zewnętrznymi m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, przedsiębiorcy, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz inne instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej;

28) prowadzenie coachingu oraz mentoringu na rzecz menedżerów (kadry zarządzającej) danym PES/PS;

29) wsparcie danego PES/PS w zapewnieniu wysokiej jakości, efektywności i skuteczności realizacji zadań;

30) prowadzenie stałego monitoringu sytuacji biznesowej danego PES/PS.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 15.10.2018 r. do 22.10.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: a.rodak@fundacjatarnowskiego.pl

Formularz zgłoszeniowy – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony – dla podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Przedłużenie terminu składania wniosków w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II (konkurs dodatkowy) »

04/10/2018

Informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do dnia 5 października 2018 do 12:00 (w południe).

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Magdalena Kotula, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57
magdalena.kotula@mila.org.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój
Iwona Traczyk, Konsultant ds. realizacji grantów
tel. 18 26 777 39 w. 27
itraczyk@frrr.pl

Przedłużenie terminu składania wniosków w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II (konkurs dodatkowy) »

28/09/2018

Informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do dnia 4 października 2018 do 12:00 (w południe). Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
  ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
  Magdalena Kotula, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych
  Tel. 12 349 06 57
  magdalena.kotula@mila.org.pl
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
  ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój
  Iwona Traczyk, Konsultant ds. realizacji grantów
  tel. 18 26 777 39 w. 27
  itraczyk@frrr.pl

Wyniki rekrutacji na usługi w ramach MOWES Subregion Podhalański »

24/09/2018
 1. lista zakwalifikowanych do udziału w audycie marketingowym:
 2. lista zakwalifikowanych do udziału w doradztwie prawnym
 3. lista zakwalifikowanych do udziału w usługach księgowych i doradztwie specjalistycznym finansowym
 4. lista zakwalifikowanych do udziału w usługach marketingowych.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

11/09/2018

Uczestnikami/-czkami uprawnionymi do udziału we wsparciu szkoleniowym są osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie powiatów: nowotarski, suski, tatrzański.

Rekrutacja Uczestników/-czek dokonywana będzie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. kobieta (+7 pkt.),
 2. osoba zamieszkująca tereny wiejskie (+7 pkt.),
 3. osoba z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną (+10 pkt.),
 4. osoba z niepełnosprawnością sprężynową/intelektualną/osoba z zaburzeniami psychicznymi (+10 pkt.),
 5. osoba bezrobotna/bierna zawodowo (+10 pkt.),
 6. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (+10 pkt.),
 7. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu (+10 pkt.),
 8. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacja obszarów zdegradowanych, które korzystały z projektów 9.1.1, 9.1.2 wymagających większego wsparcia (+10 pkt.),
 9. mężczyzna (+5 pkt.).

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 12.09.2018r. do 30.09.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 wew. 32. Liczba miejsc ograniczona!

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES – 8 godz.
 2. Księgowość i sprawozdawczość finansowa w PES – 8 godz.
 3. Formy promocji i pozyskiwanie sponsorów/ funduszy – 8 godz.
 4. Efektywna komunikacja i budowanie zespołu – 8 godz.

Szkolenie odbywać się będzie w biurze Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój.

W zależności od potrzeb grupy organizacja szkoleń jest możliwa popołudniami w dni robocze bądź w systemie weekendowym.

Przewidywany początek szkoleń to początek października br.

Uczestnicy będą mieć zapewnione w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz catering.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania: