REKRUTACJA NA USŁUGI DORADCZE PRAWNE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI”

15/05/2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi doradcze prawne w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Zakres usług doradczych:

1) Ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS, badania okresowe, szkolenia BHP,  itd.); przygotowywanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.);

2) Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; Zagadnienia związane z tematyką prawa pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy;

3) Postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów do KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnienie i aktualizacja wpisów, etc.;

4) Sporządzenie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, podatkowych, cywilnych, podatkowych, ubezpieczeń społecznych; przygotowywanie zapytań, ofert i umów cywilnoprawnych;

5) Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień etc.;

6) Tematyka zatrudniania wolontariuszy oraz stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) Problematyka prawna w relacja z darczyńcami, jednostkami samorządu terytorialnego, problematyka użytkowania użyczonego lokalu.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 15.05.2019 r. do 24.05.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze: ul. Krakowska 13  (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: d.koziol@fundacjatarnowskiego. pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.