WYNIKI II EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

27/08/2018

W imieniu Operatorów Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego publikujemy listę Wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywną rekomendację odnośnie dofinansowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Komisja rekomendowała 57 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów. Oddzielnie znajdą Państwo listę wniosków nierekomendowanych do dofinansowania.

Alokacja środków na Konkurs pozwala na dofinansowanie 54 projektów (miejsca na liście 1-54). Projekty, które uzyskały pozytywna rekomendację, lecz najmniej punktów znajdują się obecnie na liście rezerwowej. W przypadku wygospodarowania środków w Programie Grantowym lub nie podpisania umowy przez Wnioskodawców znajdujących się na liście „do dofinansowania” (nie spełnienie warunków określonych przez Komisję Ekspertów lub rezygnacja z podpisania umowy) – dofinansowany zostanie kolejny projekt z listy.

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają od Operatorów Programu Grantowego wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku. Wiadomość dotyczyć będzie szczegółów odnośnie przyznanego dofinansowania (w tym ewentualnych warunków lub/i rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych) oraz podpisania umowy grantowej.

Pliki do pobrania: