Zaproszenie do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”

27/05/2019

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ma zaszczyt zaprosić uczestników Projektu MOWES do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”, które odbędzie się 18-19 czerwca 2019 r. w miejscowości Wysowa Zdrój. Spotkanie poświęcone będzie poszerzeniu wiedzy i dobrych praktyk z zakresu animowania społeczności w kierunku rozwoju ekonomii społecznej. Prelekcje, panele i warsztaty dostarczą cennych informacji odnośnie form i sposobów efektywnej współpracy na poziomie lokalnym, odkrywania wartości regionu, budowania oferty podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw na bazie dziedzictwa miejsca, metod angażowania społeczności (marka lokalna, questing, ekomuzeum). Na konkretnych przykładach przyjrzymy się procesowi budowania lokalnych partnerstw w ramach projektu MOWES, m.in. inicjatyw lokalnych z Programu Grantowego MOWES, budowania marki lokalnej. Podczas seminarium dostępna będzie Przestrzeń Aktywnych Miejsc, w której podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie certyfikatów Akademii Liderów Inicjatyw Społecznych.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników Projektu MOWES*. W ramach pobytu zapewniamy część merytoryczną, poczęstunki (obiad, przerwa kawowa) oraz nocleg 18/19.06.2019 (zgodnie z zapotrzebowaniem). Rekrutacja na seminarium odbywać się będzie w dniach 27.05.2019 do 4.06.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia należy dokonać w podanych dniach tutaj.

W szczególności na seminarium zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i ich partnerów lokalnych oraz przedstawicieli samorządów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.

Szczegóły odnośnie miejsca oraz programu seminarium – podamy w najbliższych dniach!

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas seminarium gościć będziemy w Wysowa Zdrój. To tu dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki z Gminą Uście Gorlickie powstało Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego. Pełnić ono będzie funkcję promocji produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności pod tworzoną obecnie marką lokalną KARPATING. Będzie to miejsce, w którym odbywają się warsztaty, pokazy, seminaria, spotkania pasjonatów regionu z mieszkańcami, turystami. Podmioty ekonomii społecznej zyskają stałe miejsce promocji swoich produktów, nieodpłatnie korzystając z przestrzeni Centrum. Budowanie marki lokalnej, animowanie współpracy partnerów lokalnych odbywa się we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych dzięki wsparciu projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki.