Nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – Subregion Podhalański

27/02/2020

Informujemy, że odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przyjmowane są do godziny 16:00 ostatniego dnia naboru. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie dokumentów:

W związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem wirusa COVID-19 w Polsce, podjęto decyzję o możliwie jak największym ograniczeniu wizyt w Inkubatorach ES i Biurze TOZCh.

Dokumentację rekrutacyjną przyjmujemy drogą elektronicznąktóre prosimy aby przygotować w sposób następujący:

  1. skany wraz z odpowiednimi podpisami i opieczętowaniem, lub w wersji zbezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: tozch@tozch.edu.pl,
  2. wersja elektroniczna musi spełniać określone wymogi:
    1. pliki prosimy skompresowaćdo pliku PDF,  jeden załącznikze strony powinien stanowić jeden plik skanowanych dokumentów (odpowiednio z wymaganych załączników: 1a i 2a, lub 1b i 2b)
    2. skan powinien być kompletny i zachowywać kolejność stron i logikę układu dokumentacji,
    3. pliki skanu prosimy aby nazwać w taki sposób aby możliwa była identyfikacja załącznika (np. Zał.2a – Jan Kowalski).
  3. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 575-606-511 celem potwierdzenia, że wniosek wpłynął.
  4. W późniejszym terminie skontaktujemy się celem dostarczenia oryginałów.

W sprawach dotyczących dokumentacji prosimy o kontakt z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie:

Wyjątkowo dokumentację można dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej ():

Lub Lidera Projektu:

Załączniki: