Aktualności

Nabór uzupełniający na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Sądecki – dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej »

18/09/2017

Nabór uzupełniający na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Sądecki – dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej

Nabór dokumentów planowany jest w dniach od 18 września do  22 września 2017 r. Nabór prowadzi się dla

 • osób prawnych, które są istniejącymi PES

i które są zainteresowane pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy (dotrudnienie)  w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • osoba prawna – posiada siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu sadeckiego, tj. miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego  woj. Małopolskiego.

Kandydaci na Uczestników wsparcia szkoleniowo – doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają następujące dokumenty:

 1. formularz rekrutacyjny – stanowiący załączniki nr 1b do niniejszego regulaminu (dla osób prawnych),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyp. osób fizycznych i osób reprezentujących podmiot prawny, wskazanych w formularzu rekrutacyjnym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 3. dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w w/w wsparciu – wymienione w § 4 poniżej opublikowanego Regulaminu,
 4. oświadczenie w związku z brakiem możliwości dostarczenia oryginałów/ uwierzytelnionych kserokopii dokumentów poświadczających spełnienie kryterium/ów kwalifikowalności kandydata/tki  zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu – dotyczy Kandydatów/tek, którzy nie mogą dostarczyć zaświadczeń o spełnieniu w/w kryteriów;
 5. krótki opis pomysłu na rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym  – stanowiący załącznik nr 4
 6. oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, stanowiące załączniki 5b (dla osób prawnych),
 7. w przypadku przedsiębiorstw społecznych sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy wraz z podpisaną deklaracją o dostarczeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym świadczone było wsparcie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” i wzroście zatrudnienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
  nr 9.
 8. w przypadku przedsiębiorcy społecznego i podmiotu prawnego (dot. m.in. organizacji pozarządowych, jst):

1)     oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR (zgodnie ze wzorem podanym przez OWES na stronie www.es.malopolska.pl i www.mowes.tozch.edu.pl), obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, stanowiące załącznik nr 11 lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

2)     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 12.

3)     oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami, stanowiące załącznik nr 13.

Niezbędne wzory dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” znajdą Państwo poniżej:

Załączniki dla osób fizycznych:

Załączniki dla osób prawnych:

Załączniki dla wszystkich:

Zakres wsparcia obejmuje:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze ma zapewnić Uczestnikom projektu podniesienie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie ze Standardami OWES oraz spełniając wszystkie standardy jakości zawarte  w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Dla każdego Uczestnika projektu zostanie opracowana diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych podczas rozmowy z doradcą zawodowym i opracowany Indywidualny Program Szkoleniowo- Doradczy (IPSD) zgodnie z załącznikiem nr 10.

Na podstawie zapisów IPSD nastąpi dobór odpowiedniej formy wsparcia z pośród poniższych:

 • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych  w wymiarze 8 h/grupę,
 • wykłady z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 10 h/grupę,
 • warsztaty z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 h/grupę,
 • warsztaty kompetencji interpersonalnych w wymiarze 8h/grupę;
 • gra symulacyjna (Business PLAY – grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej – zarządzanie spółdzielnią socjalną/przedsiębiorstwem społecznym)  w wymiarze  8 h,
 • doradztwo indywidualne wg zdiagnozowanego zapotrzebowania,
 • doradztwo grupowe w wymiarze 10 h/grupę dające możliwość wymiany doświadczeń i interakcji, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gosp. i opracowania biznesplanu.
 • szkolenia zawodowe (dla ograniczonej liczby osób, wykazujących największe braki w wiedzy i umiejętnościach związanych z zawodem, w którym mają być zatrudnieni).

 

Nabór uzupełniający na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Tarnowski – dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej »

11/09/2017

Nabór uzupełniający na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Tarnowski – dla istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej

Nabór dokumentów planowany jest w dniach od 11 września do  15 września 2017 r. Nabór dla istniejących PES chcących dotrudnić osoby:

 • prawnych

które są zainteresowane pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • osoba prawna – posiada siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu tarnowskiego, tj. miasta Tarnów lub powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego tarnowskiego woj. małopolskiego

Kandydaci na Uczestników wsparcia szkoleniowo – doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają następujące dokumenty:

 1. formularz rekrutacyjny – stanowiący załączniki nr 1a i 1b do niniejszego regulaminu – odpowiednio dla osób fizycznych lub prawnych
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychw przyp. osób fizycznych i osób reprezentujących podmiot prawny, wskazanych w formularzu rekrutacyjnym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 3. dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w w/w wsparciu – wymienione w § 4 poniżej opublikowanego Regulaminu,
 4. Oświadczenie w związku z brakiem możliwości dostarczenia oryginałów/ kserokopii dokumentów poświadczających spełnienie kryterium/ów kwalifikowalności kandydata/tki  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu – dotyczy Kandydatów/tek, którzy nie mogą dostarczyć zaświadczeń o spełnieniu w/w kryteriów;
 5. krótki opis pomysłu na założenie/przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne 
  lub rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowego miejsca pracy 
  w przedsiębiorstwie społecznym  – stanowiący załącznik nr 4, z zastrzeżeniem, że Kandydaci chcący założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub utworzyć miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają wspólnie wyłącznie 1 krótki opis pomysłu.
 6. oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, stanowiące załączniki nr 5a i 5b – odpowiednio dla osób fizycznych lub prawnych
 7. w przypadku przedsiębiorstw społecznych sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy wraz z podpisaną deklaracją o dostarczeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym świadczone było wsparcie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” i wzroście zatrudnienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9.
 8. w przypadku przedsiębiorcy społecznego i podmiotu prawnego (dot. m.in. organizacji pozarządowych, jst):
  1. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR (zgodnie ze wzorem podanym przez OWES na stronie www.es.malopolska.pl i www.mowes.tozch.edu.pl), obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, stanowiące załącznik nr 11 lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 12.
  3. oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami, stanowiące załącznik nr 13.

Niezbędne wzory dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” znajdą Państwo poniżej:

Załączniki dla osób prawnych:

Załączniki dla wszystkich:

Zakres wsparcia obejmuje:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze ma zapewnić Uczestnikom projektu podniesienie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie ze Standardami OWES oraz spełniając wszystkie standardy jakości zawarte
 w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Dla każdego Uczestnika projektu zostanie opracowana diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych podczas rozmowy z doradcą zawodowym i opracowany Indywidualny Program Szkoleniowo- Doradczy (IPSD) zgodnie z załącznikiem nr 10.

Na podstawie zapisów IPSD nastąpi dobór odpowiedniej formy wsparcia z pośród poniższych:

 • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych  8 h,
 • wykłady z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 10 h/grupę
 • warsztaty w wymiarze 30 h z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • warsztaty kompetencji interpersonalnych w wymiarze 8h;
 • gra symulacyjna (Business PLAY – grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej – zarządzanie spółdzielnią socjalną/przedsiębiorstwem społecznym w wymiarze  8 h ;
 • doradztwo indywidualne wg zdiagnozowanego zapotrzebowania
 • doradztwo grupowe w wymiarze 10 h/grupę dające możliwość wymiany doświadczeń i interakcji, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gosp. i opracowania biznesplanu.
 • szkolenia zawodowe (dla ograniczonej liczby osób, wykazujących największe braki w wiedzy i umiejętnościach związanych z zawodem, w którym mają być zatrudnieni).

Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017 »

29/08/2017

Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw  społecznych – firm, których działalność gospodarcza służy realizacji  celów społecznych. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 (do pobrania wzór aplikacji konkursowej)
Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.
U W A G A !
Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą też zgłosić osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji (formularz do pobrania), następnie my skontaktujemy się z przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie.

II. Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce (do pobrania wzór rekomendacji)
Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.

III. Kategoria – Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce (do pobrania wzór rekomendacji)
Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.

IV. Kategoria – Nagroda publiczności
Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.  Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły dostępne w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej.
Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 4 września!

 

Do pobrania:
1) Regulamin Konkursu
2) Aplikacja konkursowa
3) Rekomendacja dla przedsiębiorstwa społecznego
4) Rekomendacja dla JST/Biznesu
5) Wzór karty oceny merytorycznej

Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Podhalański »

21/08/2017

Wszystkie grupy, które brały udział w I edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach 07-11.08.2017 (5 dni roboczych) składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Termin rozpoczęcia naboru: 28 sierpnia 2017 roku o godz. 08:00

Termin zakończenia naboru: 01 września 2017 roku o godz. 14.00

Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00.

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Rabce Zdrój, ul. Orkana 16b.

Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Informujemy, że w dniach 30 sierpnia (środa) i 01 września (piątek) – w godzinach: 10:00 – 15:00 mają Państwo możliwość skorzystania w Inkubatorze ze wsparcia Biura TOZCh w przygotowaniu dokumentacji do złożenia. W przypadku niemożności sprawdzenia dokumentacji w tym terminie prosimy o kontakt z osobami: Panem Krzysztofem Braś lub Panią Ksenią Kwiatkowską pod numerami tel.: 32 645 19 98, 575-606- 509 w celu konsultacji formalnej dokumentacji.

Załączniki:

Subregion Sądecki – Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego / utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym »

18/08/2017

Poniżej publikujemy listę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej.

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych – po ocenie merytorycznej - XLS

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych – po ocenie merytorycznej – PDF

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej liczbie punktacji do momentu wyczerpania 80% środków alokowanych na dany nabór. Pozostałe 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.

1.       Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej liczbie punktacji
do momentu wyczerpania 80% środków alokowanych na dany nabór. Pozostałe 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.