Aktualności

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

12/06/2018

Uczestnikami/-czkami uprawnionymi do udziału we wsparciu szkoleniowym są osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie powiatów: nowotarski, suski, tatrzański.
Rekrutacja Uczestników/-czek dokonywana będzie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. kobieta (+7 pkt.),
 2. osoba zamieszkująca tereny wiejskie (+7 pkt.),
 3. osoba z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną (+10 pkt.),
 4. osoba z niepełnosprawnością sprężynową/intelektualną/osoba z zaburzeniami psychicznymi (+10 pkt.),
 5. osoba bezrobotna/bierna zawodowo (+10 pkt.),
 6. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (+10 pkt.),
 7. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż jednego powodu (+10 pkt.),
 8. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacja obszarów zdegradowanych, które korzystały z projektów 9.1.1, 9.1.2 wymagających większego wsparcia (+10 pkt.),
 9. mężczyzna (+5 pkt.).

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 13.06.2018r. do 27.06.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739. Liczba miejsc ograniczona!

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES – 8 godz.
 2. Księgowość i sprawozdawczość finansowa w PES – 8 godz.
 3. Formy promocji i pozyskiwanie sponsorów/ funduszy – 8 godz.
 4. Efektywna komunikacja i budowanie zespołu – 8 godz.

Szkolenie odbywać się będzie w biurze Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój.
W zależności od potrzeb grupy organizacja szkoleń jest możliwa popołudniami w dni robocze bądź w systemie weekendowym.
Przewidywany początek szkoleń to koniec czerwca/początek lipca.
Uczestnicy będą mieć zapewnione w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz catering.
Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania:

Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Sądecki »

08/06/2018

Wszystkie grupy, które brały udział w III edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach 18-26.06.2017 składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Termin rozpoczęcia naboru: 18 czerwca 2018 roku o godz. 08:00

Termin zakończenia naboru: 26 czerwca 2018 roku o godz. 14.00

Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00.

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 4.

Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Załączniki:

Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Tarnowski »

08/06/2018

Wszystkie grupy, które brały udział w III edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach 18-26.06.2018 składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Wszystkie grupy, które brały udział w II edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach  18.06.2018-26.06.2018 (6 dni roboczych) składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Termin rozpoczęcia naboru: 18 czerwca 2018 roku o godz. 08:00

Termin zakończenia naboru: 26 czerwca 2018 roku o godz. 14.00

Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00.

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Tarnowie, ul. Św. Anny 5.

Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Załączniki:

Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Podhalański »

08/06/2018

Wszystkie grupy, które brały udział w III edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach  13.06.2018-19.06.2018 (5 dni roboczych) składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Termin rozpoczęcia naboru: 13 czerwca 2018 roku o godz. 08:00

Termin zakończenia naboru: 19  czerwca 2018 roku o godz. 14.00

Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00.

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Rabce Zdrój, ul. Orkana 20F.

Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Załączniki:

IV edycja rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Tarnowski »

08/06/2018

Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Tarnowski

Nabór dokumentów rekrutacyjnych planowany jest w dniach od 22 czerwca 2018 r. do 06 lipca 2018.

Nabór grup inicjatywnych skierowany jest wyłącznie do istniejących przedsiębiorstw społecznych, 

które są zainteresowane pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy lub przystąpienie nowego członka do przedsiębiorstwa społecznego.

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • osoba prawna – posiada siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu tarnowskiego, tj. miasta Tarnów lub powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego tarnowskiego woj. małopolskiego

Kandydaci na Uczestników wsparcia szkoleniowo – doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają następujące dokumenty:

 1. formularz rekrutacyjny – stanowiący załączniki nr 1a i 1b do niniejszego regulaminu – odpowiednio dla osób fizycznych lub prawnych
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychw przyp. osób fizycznych i osób reprezentujących podmiot prawny, wskazanych w formularzu rekrutacyjnym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 3. dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w w/w wsparciu – wymienione w § 4 poniżej opublikowanego Regulaminu,
 4. Oświadczenie w związku z brakiem możliwości dostarczenia oryginałów/ kserokopii dokumentów poświadczających spełnienie kryterium/ów kwalifikowalności kandydata/tki  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu – dotyczy Kandydatów/tek, którzy nie mogą dostarczyć zaświadczeń o spełnieniu w/w kryteriów;
 5. krótki opis pomysłu na założenie/przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne
  lub rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowego miejsca pracy
  w przedsiębiorstwie społecznym  – stanowiący załącznik nr 4, z zastrzeżeniem, że Kandydaci chcący założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub utworzyć miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają wspólnie wyłącznie 1 krótki opis pomysłu.
 6. oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, stanowiące załączniki nr 5a i 5b – odpowiednio dla osób fizycznych lub prawnych
 7. w przypadku przedsiębiorstw społecznych sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy wraz z podpisaną deklaracją o dostarczeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym świadczone było wsparcie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” i wzroście zatrudnienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9.
 8. w przypadku przedsiębiorcy społecznego i podmiotu prawnego (dot. m.in. organizacji pozarządowych, jst):
  1. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR (zgodnie ze wzorem podanym przez OWES na stronie www.es.malopolska.pl www.mowes.tozch.edu.pl), obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, stanowiące załącznik nr 11 lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 12.
  3. oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami, stanowiące załącznik nr 13.

Niezbędne wzory dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” znajdą Państwo poniżej:

Załączniki dla osób prawnych:

Zakres wsparcia obejmuje:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze ma zapewnić Uczestnikom projektu podniesienie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie ze Standardami OWES oraz spełniając wszystkie standardy jakości zawarte  w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Dla każdego Uczestnika projektu zostanie opracowana diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych podczas rozmowy z doradcą zawodowym i opracowany Indywidualny Program Szkoleniowo- Doradczy (IPSD) zgodnie z załącznikiem nr 10.

Na podstawie zapisów IPSD nastąpi dobór odpowiedniej formy wsparcia z pośród poniższych:

 • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych  8 h,
 • wykłady z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 10 h/grupę
 • warsztaty w wymiarze 30 h z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • warsztaty kompetencji interpersonalnych w wymiarze 8h;
 • gra symulacyjna (Business PLAY – grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej – zarządzanie spółdzielnią socjalną/przedsiębiorstwem społecznym w wymiarze  8 h ;
 • doradztwo indywidualne wg zdiagnozowanego zapotrzebowania
 • doradztwo grupowe w wymiarze 10 h/grupę dające możliwość wymiany doświadczeń i interakcji, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gosp. i opracowania biznesplanu.
 • szkolenia zawodowe (dla ograniczonej liczby osób, wykazujących największe braki w wiedzy i umiejętnościach związanych z zawodem, w którym mają być zatrudnieni).

„Ekonomia społeczna pod lokalną marką” – zaproszenie na wizyty studyjne »

04/06/2018

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie zaprasza członków i współpracowników organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów oraz mieszkańców Subregionu Sądeckiego Małopolski zainteresowanych sprawami rozwoju ekonomii społecznej na wizyty studyjne. Zaplanowano trzy wizyty studyjne dla uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”:

– 18-19.06.2018 (miejsce wyjazdu na wizytę: Gorlicehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWqK3VSuHKOgX6cePstRZfTvuLHVLuY0yh-kFkR5-lR3pOg/viewform

– 26-27.06.2018 (miejsce wyjazdu: Krynicahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKw7vQMujDDOlxx5SB3lriu6aqikxToKEISw0NebtXH2Yjlw/viewform

– 28-29.06.2018(miejsce wyjazdu Mszana Dolnahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr4k0YgIAn6cFcckhZjMyx1UNbausm1D5oTVf2OtLHBa1odA/viewform

Program każdej wizyty pt. „Ekonomia społeczna pod lokalną marką” będzie obejmował dobre praktyki w zakresie budowania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, wdrożenia mechanizmu marki lokalnej oraz innych metod sieciowania podmiotów ekonomii społecznej i producentów lokalnych we współpracy z samorządem, przykłady funkcjonującego mechanizmu marketingu produktów lokalnych we współpracy z lokalnymi partnerami, (inkubator przetwórstwa, sklepiki), przykłady działania podmiotów ekonomii społecznej w różnych formach (organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna).Miejsce wizyty zostanie podane nie później niż 28.05.2018r. Wizyty studyjne wspierają proces animacji społeczności lokalnej w kierunku rozwoju ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych w Małopolsce.Wizyty studyjne odbywają się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,  realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutację na wizyty studyjne prowadzi Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z lokalnymi liderami inicjatyw społecznych i partnerami działań w społecznościach lokalnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania wizytami, liczba osób z jednego podmiotu (organizacji czy jednostki samorządu terytorialnego) zostanie ograniczona do 2. Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest zgłoszenie się(link podany powyżej – odpowiednio przy każdym terminie wizyty) oraz wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

 1. Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej,
 2. Formularz rekrutacyjny dla osoby prawnej, w tym osób delegowanych

Wypełnione formularze (możliwość konsultacji telefonicznej i osobistej w biurze Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych) należy przesłać podpisane lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnychul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków. Wszelkich informacji w sprawie wizyt udziale Olga Gałek (olga.galek@mila.org.pl. tel. 12 3490657).