Aktualności

Rekrutacja na usługi księgowe i doradztwo finansowe w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

15/11/2017

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne usługi księgowe oraz doradztwo finansowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Zakres usług księgowych:

 1. Ewidencji środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.),
 2. Ewidencji obrotu gotówkowego (kasa, bank),
 3. Ewidencji rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych i innych,
 4. Ewidencji magazynowej,
 5. Prowadzenia Zakładowego Planu Kont,
 6. Ewidencji wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia,
 7. Ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży,
 8. Ewidencji funduszy i rozliczenie wyniku finansowego,
 9. Ewidencji i rozliczania kosztów projektów (w tym przygotowanie wniosków 
  o płatność),
 10. Ewidencji przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych,
 11. Rozliczania dotacji,
 12. Prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 13. Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do US, ZUS, Urzędu Miasta, itp.,
 14. Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 15. Prowadzenie korespondencji w sprawach korekt, ustalania sald, wyjaśniania różnic, itp.,
 16. Weryfikacja Polityki Rachunkowości Podmiotu,
 17. Rozliczeń podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatki lokalne np. od nieruchomości),
 18. Przygotowania sprawozdania finansowego rocznego,
 19. Doradztwa w wyżej wymienionym zakresie.

Zakres usług doradczych:

 1. pozyskiwanie źródeł działalności (m.in. produkty sektora finansowego wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosku),
 2. opracowywanie prognoz finansowych, w tym niezbędnych do tworzenia wniosków 
  o środki zewnętrzne oraz biznesplanów, studiów wykonalności,
 3. planowanie finansowe (w tym z wykorzystaniem komputerowych programów narzędziowych).

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarski, tatrzański i suski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 16.11. 2017 r. do 22. 11.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20 f, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: kslazyk@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Rekrutacja na usługi doradcze prawne w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

15/11/2017

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne usługi doradcze prawne w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Zakres usług doradczych:

 1. Ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS, badania okresowe, szkolenia BHP, itd.); przygotowywanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.);
 2. Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; Zagadnienia związane z tematyką prawa pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy;
 3. Postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów do KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnienie i aktualizacja wpisów, etc.
 4. Sporządzenie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, podatkowych, cywilnych, podatkowych, ubezpieczeń społecznych; przygotowywanie zapytań, ofert i umów cywilnoprawnych;
 5. Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień etc.;
 6. Tematyka zatrudniania wolontariuszy oraz stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. Problematyka prawna w relacja z darczyńcami, jednostkami samorządu terytorialnego, problematyka użytkowania użyczonego lokalu.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarski, tatrzański, suski województwa małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 16. 11. 2017 r. do 22. 11.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze FRRR: ul. Orkana 20 f, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: kslazyk@frrr.pl.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Termin składania wniosków do Programu Grantowego w Subregionie Sądeckim »

07/11/2017

Termin składania wniosków do Programu Grantowego w Subregionie Sądeckim został przedłużony do 8.11.2017 do godz. 12:00 z powodu zgłaszanych problemów technicznych w pracy na platformie.

Rekrutacja na warsztaty tematyczne pn. „Ekonomizacja PES w kontekście tworzenia, promocji i sprzedaży produktu lokalnego” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

26/10/2017

Rekrutacja na warsztaty tematyczne pn. „Ekonomizacja PES w kontekście tworzenia, promocji i sprzedaży produktu lokalnego” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Warsztaty odbędą się w dniu 07.11.2017.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 26.10.2017 do 02.11.2017 w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania dla Podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony do pobrania dla Podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Przedłużenie II edycji rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją, Subregion Podhalański »

23/10/2017

Nabór dokumentów rekrutacyjnych w dniach do 27 października 2017 r. Nabór grup inicjatywnych prowadzony jest zarówno dla:

 • osób fizycznych,
 • prawnych

które są zainteresowane pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego..

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • osoba fizyczna – zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i/lub uczy się i/lub pracuje na terenie subregionu podhalańskiego, tj. powiatu: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego)
 • osoba prawna- posiada siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu podhalańskiego – tj. powiaty: nowotarski, suski, tatrzański woj. małopolskiego)

Kandydaci na Uczestników wsparcia szkoleniowo – doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają następujące dokumenty:

 1. formularz rekrutacyjny – stanowiący załączniki nr 1a i 1b do niniejszego regulaminu – odpowiednio dla osób fizycznych lub prawnych
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyp. osób fizycznych i osób reprezentujących podmiot prawny, wskazanych w formularzu rekrutacyjnym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 3. dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w w/w wsparciu – wymienione w § 4 poniżej opublikowanego Regulaminu,
 4. Oświadczenie w związku z brakiem możliwości dostarczenia oryginałów/ kserokopii dokumentów poświadczających spełnienie kryterium/ów kwalifikowalności kandydata/tki  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu – dotyczy Kandydatów/tek, którzy nie mogą dostarczyć zaświadczeń o spełnieniu w/w kryteriów;
 5. krótki opis pomysłu na założenie/przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne 
  lub rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowego miejsca pracy 
  w przedsiębiorstwie społecznym  – stanowiący załącznik nr 4, z zastrzeżeniem, że Kandydaci chcący założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub utworzyć miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym składają wspólnie wyłącznie 1 krótki opis pomysłu.
 6. oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”, stanowiące załączniki nr 5a i 5b – odpowiednio dla osób fizycznych lub prawnych
 7. w przypadku przedsiębiorstw społecznych sprawozdania finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy wraz z podpisaną deklaracją o dostarczeniu sprawozdania finansowego 
  za rok, w którym świadczone było wsparcie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” i wzroście zatrudnienia, zgodnie ze wzorem określonym 
  w załączniku nr 9.
 8. w przypadku przedsiębiorcy społecznego i podmiotu prawnego (dot. m.in. organizacji pozarządowych, jst):
  1. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR (zgodnie ze wzorem podanym przez OWES na stronie www.es.malopolska.pl i www.mowes.tozch.edu.pl), obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, stanowiące załącznik nr 11 lub zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 12.
  3. oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami, stanowiące załącznik nr 13.

Niezbędne wzory dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” znajdą Państwo poniżej:

Załączniki dla osób fizycznych:

Załączniki dla osób prawnych:

Załączniki dla wszystkich:

Zakres wsparcia i warunki jego ukończenia:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze ma zapewnić Uczestnikom projektu podniesienie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie ze Standardami OWES oraz spełniając wszystkie standardy jakości zawarte w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.
 2. Dla każdego Uczestnika projektu zostanie opracowana diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych podczas rozmowy z doradcą zawodowym i opracowany Indywidualny Program Szkoleniowo- Doradczy (IPSD) zgodnie z załącznikiem nr 10.
 3. Na podstawie zapisów IPSD nastąpi dobór odpowiedniej formy wsparcia z pośród poniższych:
 • warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych w  wymiarze 8 h,
 • wykłady z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności w wymiarze 10 h/grupę
 • warsztaty  w wymiarze 30 h z zakresu biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • warsztaty kompetencji interpersonalnych w wymiarze 8h/grupę;
 • gra symulacyjna (Business PLAY – grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej – zarządzanie spółdzielnią socjalną/przedsiębiorstwem  w wymiarze 8 h/grupę;
 • doradztwo indywidualne wg zdiagnozowanego zapotrzebowania.,
 • doradztwo grupowe w wymiarze 10 h/grupę dające możliwość wymiany doświadczeń i interakcji, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gosp. i opracowania biznesplanu.
 • szkolenia zawodowe (dla ograniczonej liczby osób, wykazujących największe braki w wiedzy i umiejętnościach związanych z zawodem, w którym mają być zatrudnieni).

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

17/10/2017

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  poprzez  platformę  Omikron dostępnej na:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9c3b02532ac1f422&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotu ekonomii społecznej do 9.11.2017 do 12:00 (w południe).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku.

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: dąbrowskim, tarnowskim, brzeskim.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Joanna Żyła, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

joanna.zyla@mila.org.pl

Fundacjaim.Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Św. Anny 5 (II piętro),  33-100 Tarnów

tel. 14 307 01 31

d.koziol@fundacjatarnowskiego.pl

w.wypasek@fundacjatarnowskiego.pl

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

16/10/2017

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Podhalańskim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  poprzez  platformę  Omikron dostępnej na:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=0221b9c273c76e67&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotu ekonomii społecznej czekamy do 13.11.2017 do 12:00 (w południe).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku.

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie powiatów: suski, nowotarski, tatrzański.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Adriana Starowicz, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

adriana.starowicz@mila.org.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Orkana 16 B, 34-700 Rabka-Zdrój

Izabela Smoleń, Konsultant ds. realizacji grantów

tel. 18 26 777 39 w. 25

ismolen@frrr.pl

Więcejinformacjiznajdujesięna: http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-podhalanski/529-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-grantowych-w-ramach-projektu-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregion-podhalanski

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” »

13/10/2017

Zaproszenie do składania wniosków grantowych

w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnego na:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d9f174674cfd3f84&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotu ekonomii społecznej do 7.11.2017 do 12:00 (w południe).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku.

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Anna Szreniawa, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

grant.sadecki@mila.org.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”,

ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Wojciech Binek, Konsultant ds. realizacji grantów

tel. 575 122 082

w.binek.cumulus@gmail.com

Pliki do pobrania: