Konsorcjum

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzony w formule partnerskiej:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider konsorcjum
 • Partnerzy:
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
  • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
  • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”

Od 2010 roku działamy w ekonomii społecznej, początkowo jako inicjatorzy i sygnotariusze pierwszego w Polsce Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, który od 2015 roku został przekształcony Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Przez cały ten czas ściśle współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nasze doświadczenie w obszarze wspierania ekonomii społecznej obejmuje:

Obecnie prowadzone projekty MOWES w ramach Działania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej w 3 subregionach Małopolski projekty na okres 2019 – 2020:

 • Subregion Sądecki – 9 141 614,41 zł

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 130 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora

 • Subregion Tarnowski” – 7 987 236,02 zł

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 120 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2019-30.11.2022.

 • Subregion Podhalański – 4 857 031,90 zł

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 42 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 55 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2019-30.11.2022.

Projekty które były prowadzone w okresie 2016-2019:

 • Subregion Sądecki – 8 789 712,87 zł

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 130 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora.

 • Subregion Tarnowski – 6 609 315,60 zł

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 65 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 120 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora.

 • Subregion Podhalański – 4 264 966,23 zł

Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 36 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 50 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora.

Starsze projekty i inicjatywy:

Doświadczenie Lidera Konsorcjum – TOZCh:

– Poddziałanie 7.2.2 POKLWsparcie ekonomii społecznej:

 • 2013–2015 – „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 • 2010-2011 – „Małopolski Inkubator ES”

-5.4.2 POKL – Rozwój dialogu obywatelskiego:

 • 2014–2015 r.-„Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”

Fundacja MiLA:

2.2.1POKL:

 • 2012-2013 – „Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorstw”

Cel: rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w 3 województwach turystyki produktów sieciowych: woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie, Małopolska, projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.

Fundusze EOG:

 • „Partycypacja–zróbmy kolejny krok!”

Cel: wzmacnianie dialogu społ. w 8 JST Małopolski w tym wdrażanie budżetów obywatel., konsultacje społ. dot. tworzenia oferty turystycznej spędzania czasu wolnego, zagospodarowanie placu targowego i tworzenia marki miejsca.

PROGRAM FIO

 • 2018-2019: FIO – Małopolska Lokalnie. Południe

Cel: Tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz NGO działających na terenie południowej części woj. małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych

FRRR:

7.2.2 POKL:

 • 2009-2010 – „Małopolskie Centrum Ekonomii Społecznej”

5.4.2 POKL:

 • 2011-2014 „Aktywne Karpackie NGO”

Inne:

 • 2008-2014 ROEFS w Oświęcimiu, Objętych: 40% to NGO i 2648 os.
 • od 2013 r. prowadzi fundusz pożyczkowy dla NGO z Małopolski i woj. sąsiednich. Pożyczka do 300 tys. zł.

Fundacja im Hetmana Jana Tarnowskiego

5.4.2 POKL:

 • „Konsultacje Społeczne w Gminie Łapanów”
 • „Konsultacje Społeczne w Gminie Zakliczyn”
 • „Tarnowski Inkubator Współpracy”

7.2.2 POKL:

 • „Współdziel. obowiązków, współdziel. zysków”-2012- 2014 projekt zakładający powstanie 5 PS, w pow. leskim i bieszczadzkim. Wartość: 2678941,21zł.

7.2.1 POKL:

 • „KIS–Kreatywni i skuteczni” prowadzenie KIS – wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych w ich powrocie na rynek pracy (2013-2015), wartość: 2387983,25zł.

Inne:

 • 2007-2014-ROEFS Tarnów
 • Członek założyciel Spółdzielni Socjalnej Serwis, która prowadzi CIS

SISO Cumulus

7.2.2.POKL:

 • 2013 –2015 – „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 • 2010-2011 – „Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej”

5.4.2 POKL:

 • 2014–2015 r.-„Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”

Inne:

 • ROEFS (POKL Pomoc Techniczna) do 2014 zrealizowane działania animacyjne, szkoleniowe i doradcze dla ok.550 podmiotów, w tym blisko 200 PES. inicjowanie tworzenia 58 nowych PES i ekonomizacja istniejących.