Dla kogo?

Naszym wsparciem obejmujemy szczególnie teren województwa małopolskiego, a szczególnie podregiony:

 • Nowotarski – obejmuje powiaty suski, nowotarski, tatrzański.
 • Nowosądecki – obejmuje powiaty gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski;
 • Tarnowski – obejmuje powiaty dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski

Współpracujemy i nasze wsparcie kierujemy do:

 1. Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób zaangażowanych w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego:
  • Fundacje,
  • Stowarzyszenia,
  • Spółdzielnie socjalne,
  • Przedsiębiorstwa społeczne,
  • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
  • Warsztaty terapii zajęciowej,
  • Kluby sportowe,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Koła gospodyń wiejskich,
  • Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • Spółdzielnie pracy,
  • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • Kościelne osoby prawne.
 2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego, w zakresie działań animacyjnych:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Powiatowe Urzędy Pracy,
  • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • inne instytucje rynku pracy,
  • lokalny biznes – przedsiębiorcy.
 3. Osób indywidualnych i grup nieformalnych, które zamieszkują / uczą się lub pracują na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego:
  • chcące założyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółkę non – profit, spółdzielnię socjalną itp.),
  • chcące pracować w przedsiębiorstwie społecznym.

Naszym celem jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w Małopolsce i na terenie całej Polski.

Wsparcie oferowane w postaci:

 • inkubatora, w którym można prowadzić swoją działalność,
 • animacji środowisk lokalnych,
 • Doradztwa Kluczowego,
 • szkoleń z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
 • dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w wysokości nawet 63.629,00 zł złotych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy (więcej),
 • szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,
 • wizyt studyjnych,
 • doradztwa specjalistycznego prawnego i biznesowego,
 • usług prawnych, księgowych i marketingowych.