Oferujemy kompleksowe wsparcie skierowane do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć, prowadzić lub rozwijać podmiot ekonomii społecznej czy przedsiębiorstwo społeczne, ekonomizować NGO lub przekształcić podmiot ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne i tworzyć nowe miejsca pracy.

Wsparcie każdorazowo dostosowane jest do potrzeb klientów (na podstawie przeprowadzonej diagnozy przez Inkubator) i może obejmować:

  • doradztwo kluczowe
  • szkolenia dotyczące założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS
  • doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia biznesplanu
  • doradztwo specjalistyczne i branżowe, w tym m.in. w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym
  • prowadzenie usług prawnych, księgowych i marketingowych dla PES i PS
  • coachingu i mentoringu
  • spotkań benchmarkingowych mających na celu wzajemne uczenie się organizacji

A także:

  • wsparcie infrastrukturalne i techniczne dla podmiotów ekonomii społecznej, grup inicjatywnych, przedsiębiorstw społecznych w Inkubatorach ES.

Inkubatory: