Wsparcie finansowe – dotacje

Chcesz założyć spółdzielnię socjalną? Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie pracowników?
Oferujemy dotacje i wsparcie pomostowe wszystkim osobom zainteresowanym utworzeniem miejsca pracy dla zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez:

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne).

W naszym ośrodku można starać się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy:

 • w kwocie 21.020 zł na każde utworzone miejsce pracy,
 • w wymiarze min. 1/4 etatu (max. 10 dotacji / podmiot, łącznie 210.200 zł),
 • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2.250 zł / m-c na każde utworzone miejsce pracy w przedsiębiorstwie przez okres 6 – 12 miesięcy,
 • miejsce pracy należy utrzymać min. 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Przy udzielaniu wsparcia preferowane są Biznesplany dla instytucji prowadzących podmioty reintegracyjne i świadczące usługi w obszarach priorytetowych dla ekonomii społecznej.

Dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy otrzymać mogą:

 • grupa inicjatywna, która założy przedsiębiorstwo społeczne (PS) – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, chcący założyć PS (spółdzielnię osób prawnych)
 • podmiot ekonomii społecznej, który przekształci się w przedsiębiorstwo społeczne – w tym organizacja pozarządowa, np. prowadząca Centrum Integracji Społecznej, a chcąca się przekształcić w PS.

Formy prawne PS, które wspieramy:

 • Spółdzielnia socjalna osób fizycznych lub prawnych,
 • Stowarzyszenie z działalnością gospodarczą przekształcające się w PS,
 • Fundacja z działalnością gospodarczą przekształcająca się w PS,
 • Spółka z o.o. non profit powołana przez osoby fizyczne lub prawne.

Pod pewnymi warunkami PS może być również zostać PES nieprowadzący działalności gospodarczej (prowadzący działalność kulturalną lub oświatową – szerzej w Regulaminie).

Ścieżka uczestnictwa w projekcie:

 • wsparcie animacyjne grupy inicjatywnej – pozwalające na opracowanie koncepcji PS,
 • zgłoszenie grupy inicjatywnej podczas otwartego naboru grup inicjatywnych,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w cyklicznych naborach –ocena wniosku wraz z biznesplanem,
 • utworzenie przedsiębiorstwa społecznego / nowych miejsc pracy – prawidłowe zabezpieczenie umowy oraz wypłata dotacji i wsparcia pomostowego.

Dokumenty zgłoszeniowe do wsparcia finansowego:

I . Etap szkoleniowo-doradczy:

II. Etap przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego

Subregion podhalański

Subregion sądecki

Subregion tarnowski