Chcesz założyć DOBRy biznES? 

Ekonomia Społeczna jest dla Ciebie!

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie pracowników?
Oferujemy wsparcie finansowe na:

 • utworzenie miejsca/miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 • utrzymanie miejsca/miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

związane z zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Co wspieramy?

 1. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne).

W naszym ośrodku można starać się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy:

Finalnie wysokość wsparcia finansowego może wynieść odpowiednio:

 1. W przypadku wsparcia o charakterze inwestycyjnym związanego z tworzeniem miejsca pracy: 31 229 PLN.

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS obejmuje środki finansowe przyznane PS na utworzenie przez niego miejsca pracy dla osoby, która dzięki temu poprawi swój status na rynku pracy. W ramach wsparcia pokrywane są m.in. koszty składników majątku trwałego, instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia i ochrony w okresie 12 miesięcy finansowania miejsca pracy, w przypadku, kiedy zachodzi taka konieczność, wyposażenia miejsca pracy wraz z kosztami dostawy, instalacji i uruchomienia, dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń), aktywów obrotowych i środków produkcji, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, opłat związanych z uruchomieniem leasingu oraz kredytu inwestycyjnego.

 1. W przypadku wsparcia o charakterze bieżącym związanego z utrzymaniem miejsca pracy:
 • 32 400 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy;
 • 24 300 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy;
 • 16 200 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

Po okresie utrzymania miejsca pracy wymagane jest zachowanie okresu trwałości, który wynosi 6 miesięcy od zakończenia okresu utrzymania miejsca pracy (mierzone od momentu upływu okresu 12 miesięcy finansowania utrzymania miejsca pracy). W przypadku niezachowania okresu trwałości naliczane będą korekty finansowe proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości.

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maksymalnie 10 stawek jednostkowych na 10 miejsc pracy. 

Dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc pracy otrzymać mogą:

 • grupa inicjatywna, która założy przedsiębiorstwo społeczne (PS) – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, chcący założyć PS (spółdzielnię osób prawnych)
 • podmiot ekonomii społecznej, który przekształci się w przedsiębiorstwo społeczne – w tym organizacja pozarządowa, np. prowadząca Centrum Integracji Społecznej, a chcąca się przekształcić w PS.

Formy prawne PS, które wspieramy:

 • Spółdzielnia socjalna osób fizycznych lub prawnych,
 • Stowarzyszenie z działalnością gospodarczą przekształcające się w PS,
 • Fundacja z działalnością gospodarczą przekształcająca się w PS,
 • Spółka z o.o. non profit powołana przez osoby fizyczne lub prawne.

Pod pewnymi warunkami PS może być również zostać PES nieprowadzący działalności gospodarczej (prowadzący działalność kulturalną lub oświatową – szerzej w Regulaminie).

Ścieżka uczestnictwa w projekcie:

 • wsparcie animacyjne grupy inicjatywnej – pozwalające na opracowanie koncepcji PS,
 • zgłoszenie grupy inicjatywnej podczas otwartego naboru grup inicjatywnych,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w cyklicznych naborach –ocena wniosku wraz z biznesplanem,
 • utworzenie przedsiębiorstwa społecznego / nowych miejsc pracy – prawidłowe zabezpieczenie umowy oraz wypłata dotacji i wsparcia pomostowego.

Dokumenty zgłoszeniowe do wsparcia finansowego:

I . Etap szkoleniowo-doradczy:

Podregion Nowotarski

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych –DOCX | PDF

Podregion Nowosądecki

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych – DOCX | PDF

Podregion Tarnowski

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych –DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych –DOCX | PDF

II. Etap przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego

Podregion Nowotarski

Dokumentacja będzie udostępniona wkrótce.

Podregion Nowosądecki

Dokumentacja będzie udostępniona wkrótce.

Podregion Tarnowski

Dokumentacja będzie udostępniona wkrótce.