WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO Edycja 3- 2023 r. Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

W imieniu Operatorów Programu Grantowego: Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłaszamy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej w ramach 3 Edycji PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES – Subregion Sądecki.

Na konkurs złożone zostało 27 wniosków, z czego 27 dopuszczonych zostało (po ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół OWES) do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komicję Oceny Wniosków Grantowych.

Komisja Oceny Wniosków Grantowych zarekomendowała do dofinansowania 20 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Jedna inicjatywa znalazła się na liście rezerwowej i mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego, nie zostało zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 3 Edycji Konkursu Programu Grantowego MOWES. 6 projektów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów w procesie oceny lub planowana inicjatywa nie była zgodna z celem konkursu i z tego powodu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Poniżej publikujemy listy wniosków:
– LISTĘ RANKINGOWĄ (w kolejności malejącej liczby punktów) zawierającą Wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu;
– LISTĘ REZERWOWĄ, na której znalazły się wnioski o dofinansowanie Inicjatyw, które uzyskały wymagane minimum punktowe, lecz nie zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 3 edycji konkursu;
– LISTĘ WNIOSKÓW o dofinansowanie Inicjatyw, które NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA GRANTU ze względu na nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów.

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o wynikach oceny merytorycznej drogą elektroniczną na adres podany we wniosku.

Dziękujemy za udział w Konkursie.
Wszystkim, którzy otrzymali wysoką liczbę punktów w procesie oceny i dofinansowanie na zgłoszone inicjatywy – serdecznie  gratulujemy.