Ekonomia Społeczna to DOBRy biznES

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ścieżce związanej z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w PS.

Zapraszamy osoby oraz podmioty, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

Nabór grup inicjatywnych i ich pomysłów na biznes stanowi pierwszy etap ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu.

  • Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy.

Nabór grup inicjatywnych i ich pomysłów na biznes stanowi pierwszy etap ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu.

Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy.

Finalnie wysokość wsparcia finansowego może wynieść odpowiednio:

  1. W przypadku wsparcia o charakterze inwestycyjnym związanego z tworzeniem miejsca pracy: 31 229 PLN.

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS obejmuje środki finansowe przyznane PS na utworzenie przez niego miejsca pracy dla osoby, która dzięki temu poprawi swój status na rynku pracy. W ramach wsparcia pokrywane są m.in. koszty składników majątku trwałego, instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia i ochrony w okresie 12 miesięcy finansowania miejsca pracy, w przypadku, kiedy zachodzi taka konieczność, wyposażenia miejsca pracy wraz z kosztami dostawy, instalacji i uruchomienia, dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń), aktywów obrotowych i środków produkcji, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, opłat związanych z uruchomieniem leasingu oraz kredytu inwestycyjnego.

  1. W przypadku wsparcia o charakterze bieżącym związanego z utrzymaniem miejsca pracy:
  • 32 400 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy;
  • 24 300 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy;
  • 16 200 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

Po okresie utrzymania miejsca pracy wymagane jest zachowanie okresu trwałości, który wynosi 6 miesięcy od zakończenia okresu utrzymania miejsca pracy (mierzone od momentu upływu okresu 12 miesięcy finansowania utrzymania miejsca pracy). W przypadku niezachowania okresu trwałości naliczane będą korekty finansowe proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości.

 

OWES może przekazać jednemu podmiotowi maksymalnie 10 stawek jednostkowych na 10 miejsc pracy. 

 

Więcej o wsparciu finansowym (wysokość wsparcia finansowego, katalog kosztów możliwych do sfinansowania, regulamin itp.) dowiesz się w zakładce Wsparcie finansowe.

Jak się zgłosić?

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji do projektu celem przystąpienia do ścieżki związanej z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w PS znajduje się tutaj