I NABÓR Wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowosądecki”

Informujemy, iż w dniu 10.04.2024 r. rozpocznie się I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w:

 • nowotworzonym przedsiębiorstwie społecznym
 • podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

W ramach naboru planowane jest, że odbędzie się 8 rund (szczegóły w załączniku pn. Informacja dotycząca naboru w 2024 roku).

Planowane terminy trwania poszczególnych rund naboru – edycja 2024:

I

10.04-

09.05

II

10.05-

09.06

III

10.06-

09.07

IV

10.07-

09.08

V

10.08-

09.09

VI

10.09-

09.10

VII

10.10-

09.11

VIII

10.11-

09.12

Nabór skierowany jest wyłącznie do uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowosądecki” Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Realizator wsparcia prowadzi nabór wniosków w sposób ciągły, w ramach rund. Każda runda trwa 1 miesiąc kalendarzowy. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie rund w ramach naboru (w szczególności odwołania, zawieszenia, przesunięcia terminów, itp.). Rozpoczęcie i/lub rozstrzygnięcie kolejnej rundy może zostać wstrzymane przez Realizatora wsparcia, jeśli wnioski w ramach poprzedniej rundy zostaną złożone na kwotę przekraczającą pulę środków dostępnych w ramach całego naboru.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w formie papierowej (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście) w punkcie naboru wniosków:
  – siedziba Realizatora Wsparcia – 32-500 Chrzanów, ul. Kanałowa 21
  lub
  – Punkcie przyjmowania zgłoszeń – 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 4/ 216-218
 • w formie cyfrowej na adres mailowy:
  – mowes@tozch.edu.pl

Za datę złożenia wniosku, zarówno w formie pisemnej jak i cyfrowej, uznaje się datę jego wpływu do Realizatora wsparcia.

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zależności od typu Wnioskodawcy, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych – MOWES PNS”.

Osoby do kontaktu:

– Ksenia Kwiatkowska – kkwiatkowska@tozch.edu.pl
– Maciej Filipek – mfilipek@tozch.edu.pl

nr tel.: 660-228-860,  575-606-511.

PLIKI DO POBRANIA:

 • Informacja dot. Naboru (PDF)
 • Regulamin przyznawania środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowosądecki” (PDF)
 • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego (PDFDOCX)
 • Załącznik nr 2a – Biznesplan dla nowopowstałych PS (PDFDOCX)
 • Załącznik nr 2b – Biznesplan dla istniejących PS (PDFDOCX)
 • Załączniki do Biznesplanu (PDFXLSX)
 • Załącznik nr 3 – Karta oceny Biznesplanu (PDF)
 • Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego (PDF)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie osoby fizycznej mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne (PDFDOCX)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby prawnej mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne (PDFDOCX)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne  (DOCX)
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego  (PDFDOCX)
 • Załącznik do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (XLSX)
 • Załącznik do Wniosku – Oświadczenie o pomocy de minimis  (PDFDOCX)