Numer projektu: FEMP.06.18-IP.01-0326/23

Finansowanie:

 • Wartość projektu łącznie: 7 446 841,42 zł
 • Wysokość dofinansowania: 7 274 921,42 zł
 • Wkład własny: 171 920,00 zł

Wspierany obszar: Podregion Nowotarski (woj. małopolskiego), tj. powiaty:

  • nowotarski,
  • tatrzański,
  • suski.

Okres realizacji: 16.10.2023 r. – 30.06.2027 r.

Cel: Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji poprzez kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w tym podniesienie poziomu zatrudnienia o 63 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału co najmniej 50 PES i PS z terenu Podregionu Nowotarskiego w okresie: 16.10.2023 r. –30.06.2027 r.

Dla kogo: 

 1. W zakresie usług animacji lokalnej wsparcie jest adresowane do społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 2. W zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do:
  • osób fizycznych zainteresowanych i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego;
  • przedsiębiorstw społecznych.
 3. W zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Oferta:

 1. Usługi animacji lokalnej W zakresie animacji wsparcie jest realizowane w formie: spotkań animacyjnych, diagnozy środowiska lokalnego, budowania partnerstw, dialogu obywatelskiego, analizy zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych przez PES/PS, współprac z samorządem lokalnym. Przewiduje się udzielenie wsparcia w ramach min. 150 spotkań i konsultacji, indywidualnych i grupowych.
 2. Inkubacja
  W ramach Inkubacji przewidziane jest: doradztwo kluczowe podmiotów ekonomii społecznej, a także osób fizycznych zainteresowanych ich tworzeniem, wsparcie reintegracji, doradztwo biznesowe oraz możliwość skorzystania z Inkubatora.
 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed dotacją na utworzenie miejsc pracy
  Oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze, które ma zapewnić uczestnikom projektu podniesienie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS.
 4. Dotacje i reintegracja
  W ramach wsparcia finansowego jest możliwość uzyskania dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem jego przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) oraz wsparcie pomostowe finansowe, a także refundacja wsparcia reintegracyjnego.
 5. Usługi wsparcia istniejących PS
  Oferowane są: usługi marketingowe, doradztwo prawne, usługi specjalistyczne z zakresu prawa zamówień publicznych, szkolenia popytowe.
 6. Pozostałe wsparcie szkoleniowo – doradcze dla osób fizycznych i PES
  Oferowane są usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych chcących założyć PES, oraz szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia PES.

Biura projektu: 

 • Lider projektu:
  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów
  tel.: 660-228-860 lub 575-606-511
  e-mail: mowes@tozch.edu.pl
  Ksenia Kwiatkowska – kkwiatkowska@tozch.edu.pl

Partner:

 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA”
  ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
  tel.: (12) 349-06-57
  Barbara Kazior – barbara.kazior@mila.org.pl