Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

Tytuł projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Numer projektu: RPMP.09.03.00-12-0004/19

Finansowanie:

 • Wartość projektu łącznie: 4 857 031,90 zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 713 731,90 zł
 • Wkład własny: 143 300,00 zł

Teren: Województwo małopolskie

 • subregion podhalański:
  • powiaty suski, nowotarski, tatrzański

Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 30.11.2022 r.

Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 42 nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej i wzmocnienie potencjału 55 podmiotów ekonomii społecznej Subregionu Podhalańskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora. Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty: suski, nowotarski oraz tatrzański.

Dla kogo: 

 1. W zakresie usług animacji lokalnej wsparcie jest adresowane do społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 2. W zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do:
  • osób fizycznych zainteresowanych i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego;
  • przedsiębiorstw społecznych.
 3. W zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Oferta:

 1. Usługi animacji lokalnej
  W zakresie animacji wsparcie jest realizowane w formie spotkań animacyjnych, konsultacji, wizyt stażowych oraz seminariów.

 2. Inkubacja
  W ramach Inkubacji przewidziane jest doradztwo kluczowe podmiotów ekonomii społecznej, a także osób fizycznych zainteresowanych ich tworzeniem oraz możliwość skorzystania z Inkubatora.

 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz w zakresie reintegracji zawodowej dla przedsiębiorstwa społecznego
  Oferowane jest między innymi wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, usługi prawne, doradztwo podatkowe i zawodowe, coaching oraz organizacja szkoleń zawodowych, a także grupowe spotkania reintegracyjne.

 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed dotacją dla przedsiębiorstw społecznych
  W ramach wsparcia przewidziane są wykłady z zakresu biznesplanu i zakładania działalności dla grup oraz dla grup inicjatywnych doradztwo indywidualne oraz coaching.

 5. Dotacje i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego
  W ramach wsparcia finansowego jest możliwość uzyskania dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem jego przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) oraz wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne.

 6. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
  Oferowane są usługi doradztwa specjalistycznego biznesowego, doradztwa prawnego, usługi księgowe, usługi marketingowe.

 7. Pozostałe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej
  W ramach wsparcia organizowane między innymi są szkolenia wyjazdowe dla podmiotów ekonomii społecznej, szkolenia oraz doradztwo prawne dla osób fizycznych chcących założyć organizację pozarządową.

 8. Granty
  Wsparcie w tym zakresie obejmuje wypłatę grantów wraz z organizacją warsztatów na temat przygotowania oraz rozliczenia wniosków grantowych.

Biura projektu: 

 • Lider projektu:
  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
  tel. : (32) 645-19-98 lub 575-606-511
  Ksenia Kwiatkowska – kkwiatkowska@tozch.edu.pl
  Ewelina Starzycka – estarzycka@tozch.edu.pl
 • Partnerzy:
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka „FRRR”
   ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój
   tel.: (18) 267-77-39 w. 32
   Małgorzata Malina-Pachacz – mmalina-pachacz@frrr.pl
   Magdalena Woźniak – mwozniak@frrr.pl
  • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA”
   ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
   tel.: (12) 349-06-57
   Barbara Kazior – barbara.kazior@mila.org.pl