Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantów na sfinansowanie działań polegających na przeciwdziałaniu ich upadłości oraz utrzymaniu w nich miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych w związku z nią obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantów dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne na sfinansowanie działań polegających na przeciwdziałaniu ich upadłości oraz utrzymaniu w nich miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych w związku z nią  obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosku od dnia 02.04.2021r. – nabór ma charakter ciągły. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, w postaci podpisanego scanu, na adres poczty elektronicznej: tozch@tozch.edu.pl
Wszystkie umowy o przyznanie grantu w ramach niniejszego naboru muszą zostać podpisane do dnia 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji w zależności, która z tych dat będzie datą wcześniejszą.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z częścią 2 Regulaminu Programu Grantowego oraz załącznikami do niej.

CEL NABORU:
Celem wsparcia jest sfinansowanie działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne oraz utrzymaniu w nich miejsc pracy, zagrożonych w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych w związku z nią  obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są PS oraz PES przekształcane w PS mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, spełniający łącznie poniższe warunki:

a) Zatrudnia na dzień składania wniosku o dofinansowanie Inicjatywy min. 3 pracowników (w  wymiarze czasu pracy co  najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące)

b) Boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. poprzez spadek obrotu:

1) dla podmiotów nie prowadzących działalności przez minimum 30 dni kalendarzowych w 2019 roku – nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 października 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Inicjatywy, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 30 dni kalendarzowych w 2019 roku – nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 października 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Inicjatywy,  w porównaniu do obrotów z analogicznego okresu z roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

c) W dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn. zm), w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm. )) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm. ))

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do 5 miesięcy.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, bez względu na status podatkowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie).

Szczegółowy informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany, przed przystąpieniem do konkursu, do zgłoszenia się do udziału w Projekcie MOWES (podpisanie deklaracji udziału w Projekcie lub umowy uczestnictwa w Projekcie) i spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu przeprowadzenia diagnozy i opracowania indywidualnego planu wsparcia. Skorzystanie z tego wsparcia warunkuje możliwość złożenia wniosku w ramach Projektu.

Podmioty zainteresowane realizacją inicjatywy i złożeniem wniosku grantowego opracowują wraz z doradcą OWES indywidualny plan uwzględniający  sytuację pandemiczną, w której  grant jest jednym z dostępnych w ofercie OWES elementów indywidualnie dopasowanego wsparcia.

Wnioskodawca musi obligatoryjnie skonsultować treść wniosku grantowego z doradcą OWES. Celem powyższego wsparcia doradczego będzie opracowanie wniosku zakładającego realizację działań zgodnych z założeniami naboru.

Więcej informacji:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
Tel. 32 645 19 98, 575 606 511
tozch@tozch.edu.pl

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin grantowy
  2. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy
  3. Karta oceny formalnej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy
  4. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu
  5. Sprawozdanie z realizacji Inicjatywy
  6. Załącznik nr 1 do wniosku wzór formularza pomocy publicznej