Konkurs grantowy IV edycja

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego (edycja IV) w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnej do edycji w dniach:

Od 04.04.2023r. do 19.04.2023r. do godziny 15:00  pod adresem:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=bc5c114382cdbd98&&b=7940e3860b22212a11b443463217cee8

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

CEL KONKURSU:

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

 • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYZNANIE GRANTU:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE GRANTU:

 1. Z ubiegania się o przyznanie środków wyłącza się osoby i podmioty, które są powiązane kapitałowo bądź osobowo z Grantodawcą / członkami Komisji Oceny Wniosków / partnerami realizującymi Projekt lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury Konkursu
 2. Podmioty ekonomii społecznej, które nie mają prawnej możliwości prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i/lub gospodarczej (odpowiednie zapisy w statucie i KRS – jeśli dotyczy) lub nie mogą zadeklarować chęci jej prowadzenia w przyszłości w formie podpisanej deklaracji.
 3. Podmioty, które nie mają możliwości ubiegania się o pomoc de minimis (nie spełniają warunków przyznania takiej pomocy lub nie mają możliwości ubiegania się o ten rodzaj pomocy z uwagi na wyczerpany limit tej pomocy tj. 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych).
 4. Grantobiorca Programu Grantowego może się ponownie ubiegać o wsparcie finansowe pod warunkiem rozliczenia wcześniejszego grantu. Rozliczenie grantu oznacza akceptację sprawozdania końcowego z realizacji inicjatywy przez Operatora Programu Grantowego.

UWAGA: Zwracamy uwagę na konieczność dobrego planowania działań, ze względu na ograniczony czas trwania realizacji inicjatywy:

 • przeprowadzenie inicjatywy (przygotowanie i przetestowanie oferty) musi się zakończyć do 31 lipca 2023;
 • sprawozdanie (w wersji elektronicznej i wydrukowanej, z załącznikami) musi zostać złożone do 31 sierpnia 2023.

Podczas oceny wniosków zostanie zwrócona szczególna uwaga na wykonalność zaplanowanych działań w przewidywanym czasie.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępnym w biurze Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego przed przystąpieniem do konkursu w celu opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji. Skorzystanie z tego wsparcia warunkuje możliwość złożenia wniosku w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13 (II piętro), 33-100 Tarnów

e-mail: p.magiera@fundacjatarnowskiego.pl

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do maksymalnie 2 miesięcy.

Nie ma możliwości przedłużenia czasu realizacji inicjatywy.

Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ST
 2. Załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy – wzór
 3. Załącznik nr 2. Formularz deklaracji woli prowadzenia działalności gospodarczej_odpłatnej – wzór
 4. Załącznik nr 3. Karta oceny formalnej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy – wzór
 5. Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy – wzór
 6. Załącznik nr 5. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu – wzór
 7. Załącznik nr 5a. Weksel – wzór
 8. Załącznik nr 6. Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy – wzór
 9. Załącznik nr 7. Sprawozdanie z realizacji Inicjatywy – wzór
 10. Załącznik nr 8. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku o dofinasowanie Inicjatywy
 11. Załącznik nr 9. List intencyjny dot. wspólnej realizacji przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – wzór