Rozpoczęcie Projektów „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Podregionach: Nowosądeckim, Nowotarskim, Tarnowskim

Z ogromną przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektów

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowotarski”

Obszar- Podregion Nowotarski  (Województwo małopolskie) obejmujący powiaty:

  • nowotarski,
  • suski,
  • tatrzański.

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowosądecki”

Obszar- Podregion Nowosądecki  (Województwo małopolskie) obejmujący powiaty:

  • gorlicki,
  • nowosądecki,
  • m. Nowy Sącz,
  • limanowski.

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Tarnowski”

Obszar- Podregion Tarnowski  (Województwo małopolskie) obejmujący powiaty:

 • brzeski,
 • dąbrowski,
 • m. Tarnów,
 • tarnowski.

Więcej o projekcie: 

O projekcie w Podregionie Nowotarskim

Więcej o projekcie: 

O projekcie w Podregionie Nowosądeckim

Więcej o projekcie: 

O projekcie w Podregionie Tarnowskim

 

Celem działań podejmowanych w w/w projektach jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, szczególnie wśród grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej. Projekty zamierzają do podniesienia poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz wzmocnić potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na terenie Podregionu Nowosądeckiego.

Zadania Projektów – obszary wsparcia

Projekty skupiają się na sześciu głównych zadaniach:

 1. Animacja: Promocja ekonomii społecznej i budowanie świadomości wśród różnych grup docelowych.
 2. Inkubacja: Wsparcie dla nowych inicjatyw w dziedzinie ekonomii społecznej poprzez dostarczanie wiedzy eksperckiej i narzędzi.
 3. Wsparcie tworzenia miejsc pracy: Promowanie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, oferując wsparcie w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.
 4. Wypłata wsparcia finansowego na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy i wsparcie procesu reintegracji: Wsparcie dla PS w realizacji misji reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Usługi wsparcia dla istniejących PES: Oferowanie profesjonalnych usług wsparcia, w tym marketingowego, prawnego i szkoleniowego.
 6. Pozostałe wsparcie szkoleniowo-doradcze: Usługi prawne i szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia PES oraz doradztwo biznesowe.
Grupy Docelowe

Projekt kierowany jest do:

 • Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,
 • Pracowników tych podmiotów,
 • Osób fizycznych i prawnych planujących założenie Podmiotów Ekonomii Społecznej,
 • Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej, w tym społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

Dołącz do Nas!

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwijaniem ekonomii społecznej oraz poprawą sytuacji na rynku pracy w Podregionie Tarnowskim do udziału w projekcie. To wyjątkowa okazja do włączenia się w działania na rzecz społeczności lokalnej i przyczynienia się do tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy. Razem możemy więcej!

Dla więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. Dołącz do nas i bądź częścią tej zmiany!

Jak się zgłosić?

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji do projektu celem przystąpienia do ścieżki związanej z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w PS znajduje się tutaj

Pamiętaj Ekonomia Społeczna to DOBRy biznES !