Zatwierdzone dofinansowanie projektów MOWES

Z wielką radością ogłaszamy, że w dniu 20.02.2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 (Lista dostępna tutaj: https://fundusze.malopolska.pl/nabory/2872-618-wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej-oraz-przedsiebiorstw-spolecznych).

Na liście dofinansowanych projektów, znajdują się 3 wnioski wybrane do dofinansowania, które złożyliśmy w partnerstwie:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (LIDER)
 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (Partner),
 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Partner),
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus (Partner).

Dofinansowanie objęło 3 wnioski, pn.:

Dotychczas w/w projekty (od 16 października 2023 roku) były realizowane na nasze ryzyko. W związku z zatwierdzeniem naszych wniosków spodziewamy się szybkiego podpisania umów o dofinansowanie, o czym będziemy Państwa informować.

Projekty skierowane są do:

 • Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, spółdzielni pracy, spółdzielni produkcji rolnej oraz organizacji pozarządowych.
 • Pracowników wymienionych podmiotów.
 • Osób fizycznych i prawnych planujących założyć Podmioty Ekonomii Społecznej.
 • Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej, w tym społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców.

Działamy na obszarze Podregionów:

 • Nowotarskiego – obejmuje powiaty suski, nowotarski, tatrzański.
 • Nowosądeckiego – obejmuje powiaty gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski;
 • Tarnowskiego– obejmuje powiaty dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski

W ramach projektów realizujemy zadania:

 1. Animacja: Promocja ekonomii społecznej i budowanie świadomości. (więcej)
 2. Inkubacja: Wsparcie dla nowych inicjatyw ekonomii społecznej. (więcej)
 3. Wsparcie tworzenia miejsc pracy: Działania na rzecz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. W tym wsparcie finansowe na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz pomoc w prowadzeniu reintegracji: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych w reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem. (więcej)
 4. Usługi wsparcia dla istniejących PES: Oferowanie profesjonalnych usług wsparcia.  (więcej)
 5. Pozostałe wsparcie szkoleniowo-doradcze: Usługi prawne i szkoleniowe dla osób fizycznych i PES.  (więcej)

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwijaniem ekonomii społecznej oraz poprawą sytuacji na rynku pracy w Podregionie Nowosądeckim do włączenia się w projekt. To wyjątkowa szansa na wzięcie udziału w działaniach mających realny wpływ na społeczność lokalną i przyczynienie się do tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy. Razem możemy osiągnąć więcej!

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami. Dołącz do nas i bądź częścią tej pozytywnej zmiany!