I Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Informujemy, że w terminie od 04.05.2020 do 08.05.2020 r. zostanie przeprowadzony I nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

 • nowym przedsiębiorstwie społecznym
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski ” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 9.00 do 15.00 w:

 • Inkubatorze Ekonomii Społecznej:
  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów
  Telefon: (+48) 510 964 648
 • Biurze Lidera Projektu:
  Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
  ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
  Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „Nabór biznesplanów – I edycja”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA: