Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o dofinansowanie Inicjatywy w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” – edycja I

Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna Wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Komisja Oceniająca Wnioski  wyniku oceny merytorycznej ekspertów zewnętrznych rekomendowała do przyznania grantu 33 inicjatywy. Alokacja bieżącego konkursu pozwala przyznać dofinansowanie 31 inicjatywom, pozostałe 2 inicjatywy pozostają na liście rezerwowej.

O wynikach oceny merytorycznej wszyscy Wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.

Poniżej publikujemy listy rankingowe:

  1. Lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania grantu 
  2. Lista rezerwowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu
  3. Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu